„În benzinăriile MOL te alimentezi cu sănătate”

20.10.2019 – 31.12.2019

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al campaniei promotionale

(1) Campania „În benzinăriile MOL te alimentezi cu sănătate” este organizată şi desfăşurată de către S.C. CLINICA SANTE S.R.L., cu sediul social în Buzău, Str. Ion Băieșu, Bloc C3,Parter, Județul Buzău având C.U.I. J10/274/1999, RO 11963146, nr. de telefon: 0238.711.044, reprezentată prin Simona Clinciu, în calitate de Director General, denumită în continuare „Organizator”.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”).

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, la adresa www.clinica-sante.ro/CampanieMol .

(4) Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizată şi se desfăşoară în toate stațiile MOL de pe teritoriul Romaniei.

(2) Campania va fi lansată la data de 20 octombrie 2019 şi va înceta la data de 31 decembrie 2019 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, disponibil gratuit pe www.clinica-sante.ro/campaniemol/. În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

(3) Pe durata campaniei, in stațiile MOL din Romania, fiecare client MOL primește un voucher Clinica Sante România, cu două analize gratuite – Colesterol și Glicemie.

Art. 3- Condiții participare

  • Condiții participare campanie:
  • Orice client MOL, care face o achiziție din stațiile MOL, primește la casa de marcat un voucher cu 2 analize gratuite: Glicemie și Colsterol.

(2) Dupa data incetării Campaniei, condițiile de participare în modul în care acestea sunt identificate la art. 3 din prezentul Regulament, își pierd această calitate de condiții participare, Organizatorul nemaiavând nicio responsabilitate și neasumându-și nici o obligatie în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce clienții stațiilor MOL la concluzia actualității ori continuării Campaniei.

Art. 4- Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani sau persoana juridica/persoana fizica autorizata/asociatii familiale (denumita in continuare „Participant”) care îndeplineşte urmatoarele criterii:

  1. i) a făcut o cumpărătură în perioada stipulată la Art. 2 alin. (2), pe un bon de casă sau factura fiscală din orice stație MOL din România, aşa cum este descris la Art.3, alin. (1), si primește instant un voucher cu 2 analize gratuite (Glicemie și Colesterol) pe care le poate efectua la orice centru de analize Clinica Sante din România.

iii) prin participarea la această campanie acceptă integral şi liber consimţit prevederile acestui regulament.

(2) La campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul întâi ale acestora.

Art. 5-Mecanismul Campaniei

(1) Persoana de casa de marcat din stațiile MOL , denumită in continuare „Casier”, va da oferta Participantului(Clinetului Mol).

(2) Dacă casierul constată îndeplinirea condiţiei prevăzute de art. 4 alin. (1), va acorda participantului un voucher cu 2 analize gratuite: Glicemie+Colesterol pe care îl poate folosi la orice centru de analize Clinica Sante.

(3)  Voucherele se acordă astfel:

– pentru orice achiziție făcută în stațiile Mol din România.

– o persoana fizica sau juridica nu poate primi mai mult de 3 vouchere pe zi.

(4) Voucherele vor fi oferite pe loc, de către casierul de la fiecare casă de marcat, conform art. 2, alin. (3), în limita stocului disponibil şi în urma verificării îndeplinirii condiţiilor de participare. .

(5) După data încetării Campaniei, condițiile de participanre în modul în care acestea sunt identificate la Art. 3 din prezentul Regulament îşi pierd această calitate de condiții de participanre la campania prezentată în acest regulament, Organizatorul nemaiavând nicio circumstanţă care ar putea eventual conduce clienţii stațiiloe Mol la concluzia actualităţii ori continuării Campaniei.

(8) Promoția nu se cumulează cu alte oferte existente în centrele Clinica Sante..

Art. 6 – Premiile

(1)Voucherele oferite pentru toată campania sunt 100.000 bucăţi, după cum urmează:

Voucher Analize oferit Cantitate (buc) Valoare unitara voucher Valoare totala
Glicemie 100000 RON 10 RON 1.000.000
Colesterol 100000 RON 10 RON 1.000.000
Total 200.000 RON 2000.000

(2) Valoarea totala estimata a voucherelor este de 2000.000 RON, TVA inclus.

(3) Vouchrele se vor acorda in limita stocului disponibil si conform mecanismului mentionat la Art. 5. In cazul in care voucherelor se vor epuiza inainte de data de final a campaniei, acest lucru va fi adus la cunostinta publicului in stațiile Mol și Centrele Clinica Sante participante inainte de a face cumpărăturile în stațiile Mol. Daca numarul de vouchere se va epuiza numai in anumite stații Mol, atunci nu se vor mai acorda vouchere in stațiile respective si se va continua campania in celelalte stații Mol participante.

(5) Nu se poate acorda contravaloarea in bani a voucherului si nici nu se pot schimba analizele oferite pe voucher cu alte analize medicale din portofoliul Clinica Sante.

(6) Această campanie este organizată, desfaşurată si finantata exclusiv de către Clinica Sante. Furnizorii comerciali ai voucherelor nu sunt afiliaţi si nici nu co-sponsorizează această campanie.

 Art. 7- Incetarea înainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului. In cazul in care voucherele  se vor epuiza inainte de data de final a campaniei, nu se vor mai acorda, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului in stațiile participante inainte de cumpărăturile din stațiile Mol

 Art. 8- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instanta competenta din municipiul Bucuresti, de la sediul Organizatorului, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea română.

 Art. 9- Taxe

(1) Gratuitățile peste 600 de Ron sunt subiecte de impozit pe venit conform legilor in vigoare, iar impozitul pe venit datorat de castigatori va fi retinut si platit catre autoritati de catre Organizator din valoarea totala a premiului.

 Art. 10- Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (31.12.2019), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente de vointa Organizatorului (in cazul in care voucherele acordate in cadrul acestei campanii se vor termina inainte de data de final a promotiei, campania va inceta, iar acest lucru va fi adus la cunostinta publicului inainte de achizitionarea produselor din stațiile Mol.)

 Art. 11 Date personale

(1) Prin participarea la campania promoţională „În benzinăriile MOL te alimentezi cu sănătate”

Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora şi cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Operatorului Clinica Sante SRL, inregistrat ca Operator de date cu caracter personal nr. 3103,  în scopul participării la acesta campanie şi acordării premiilor – pentru efectuarea celor 2 analize medicale gratuite Colesterol șui Glicemie.

(2) Participanţilor la campania promoţională „În benzinăriile MOL te alimentezi cu sănătate”

le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date;

– dreptul de intervenţie asupra datelor;

– dreptul de opoziţie

– dreptul la informare

– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

– dreptul de a solicita stergerea datelor.

Aceste drepturi pot fi exercitate după cum urmează:

La cererea participanţilor, adresată în scris pe adresa S.C. Clinica Sante S.R.L., Buzău, Str. Ion Băieșu, Bloc C3,Parter, Județul Buzău având C.U.I. J10/274/1999, RO 11963146, nr. de telefon: 0238.711.044. Cererile vor fi soluţionate de către Organizator. Acesta se obligă să:

  • să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
  • să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date;
  • să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Organizatorul se obligă că datele personale să nu fie difuzate către terţi.

 Art. 12 – Contact organizator campanie promotionala

(1) Pentru sugestii sau reclamatii organizatorul campaniei promotionale poate fi contactat de luni pana vineri intre orele 09.00-17.00 la numarul de telefon 0238.711.044– numar cu tarif normal.

Call Center:

*8787 sau 0376.448.099

(L-V: 7:00 - 23:00, S: 8:00 - 16:00)

Magazin online
Not found