Cumpără
online

Politica privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

1.  Scop

Conținutul website-ului www.clinica-sante.ro este proprietatea exclusivă a entității CLINICA SANTE ROMÂNIA S.R.L (denumită în continuare Clinica Sante) cu sediul în Str. Ion Băieșu, Bl. C3, Ap. 2, BUZĂU, Jud. Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J10/274/1999, având cod fiscal 11963146.
Clinica Sante
în calitate de operator de date cu caracter personal,  urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, prin prisma principiilor de prelucrare dar și drepturilor și obligațiilor părților, așa cum sunt instituite de Regulamentul nr.  679/2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numit în continuare Regulamentul.

Prezenta procedura se aplica atât datelor cu caracter personal stocate în format electronic cat și celor înregistrate fizic într-un mod structurat. 
Clinica Sante poate actualiza oricând prezenta Politică privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului privind orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

Politică aceasta privind protecția datelor cu caracter personal este valabilă începând cu luna iunie 2018 și are rolul de a vă informa cu privire la:

 • activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dvs. în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al proceselor disponibile în cadrul Site-ului;
 • prelucrările datelor cu caracter personal derulate de Clinica Sante, în vederea desfășurării activităților sale, activități descrise mai jos .

Definiții

Operator de date cu caracter personal este o persoană fizică sau o organizație recunoscută formal care preia, înregistrează, stochează și prelucrează date cu caracter personal ale unei persoane fizice, într-un scop declarat sau nu, cu sau fără consimțământul persoanei fizice ale cărei date sunt înregistrate/stocate/prelucrate.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare datelor cu caracter personal (și derivatele sale, incluzând fără limitare a prelucra)  operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, incluzând colectarea, înregistrarea, organizarea/structurarea, stocarea, copierea, mutarea temporară, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, alinierea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată este orice persoană fizică ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate.
Mai jos avem exemplificat câteva categorii de persoane vizate care sunt informate prin prezentul document :

 • Vizitator Site înseamnă orice persoană care vizitează sau utilizează Site-ul.
 • Medici înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.
 • Asistenți externi înseamnă asistentul care a efectuat recoltarea probele medicale în vederea efectuării anumitor analize de laborator.
 • Pacient înseamnă pacienții beneficiari ai serviciilor Clinica Sante care se prezintă în Recepțiile Clinicii Sante și sunt fie direct plătitori, fie beneficiază de analize decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”) total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții

2.  Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de contextul interacțiunilor și raporturilor pe care dumneavoastră le aveți cu Clinica Sante, respectiv în raport de interacțiunile cu Site-ul. Astfel, Clinica Sante, ar putea prelucra următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal:

 1. În cazul vizitatorilor Site-ului, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • în cazul formularelor de sugestii și reclamații disponibile în site sau la adresele de email de contact, sunt solicitare informații pentru a putea da curs solicitărilor dvs. iar aceste informații solicitate sunt : nume, prenume, adresa de e-mail, număr telefon, Județ, Localitate și alte date pe care dvs. le transmiteți în mod voit către noi în formularele.
 • În cazul Pacienților, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, incluzând efectuarea operațiunilor fiscale (procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor) : 

nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, cod unic de pacient, CNP, date rezultând din actul de identitate ,adresă ,număr telefon, e-mail, semnătură, aparținător legal, persona împuternicită(i), informații privind contractul

 • pentru transmiterea rezultatelor prin email  adresa de e-mail;
 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale:  în situația creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, CNP , buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din comanda de analize, incluzând utilizator și parolă.

(i)Reprezentanții legali / Aparținători / Împuterniciți (părinți ai pacienților minori , tutore legal sau curator, aparținător) si/sau persoanele împuternicite, în cazul acestora, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, semnătură, iar în anumite cazuri și date privind actul de identitate.

 • Medicilor, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:
 • pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate pacienților, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile și/sau atunci când medicul trimițător a efectuat recoltarea: nume, prenume, cod parafă, adresa de e-mail, utilizator și parola pentru contul web;
 • pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate de către Clinica Sante, în contextul furnizării rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, cod parafă, semnătură, profesia, specialitatea medicală, loc de muncă.
 • Asistenți externi , ar putea fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter
 • Următoarele Date cu Caracter Personal ale asistenților externi care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate de către Clinica Sante, astfel: nume, prenume, semnătură, profesia, loc de muncă, adresă e-mail, număr telefon.
 • Persoanele fizice
 • Persoanele fizice care contactează Clinica Sante prin intermediul unui număr de telefon de contact si/sau prin alte mijloace de comunicare la distanță, aparținând Clinicii Sante(Temeiul legal fiind prezentat la rubrica de Pacienți), în funcție de contextul pentru care au contactat Clinica Sante se pot prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal :
  • In cazul programărilor pentru serviciile de analize de laborator, pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal ale pacienților: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informații privind trimiterea medicală, data nașterii, numărul de telefon.
  • Solicitărilor, reclamațiilor și a sugestiilor telefonice, precum și cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanță pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail.
   În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, inclusiv prin formularul de contact de pe Site, furnizați în mod direct și alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres de Titular, Clinica Sante va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră
 • Persoanele fizice care vizitează Clinica Sante, în funcție de contextul pentru care au vizitat Clinica Sante se pot prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal :
  • Persoane care vizitează Clinica Sante, în cazul acestora pot fi prelucrate următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, semnătura.
  • Datele cu caracter personal colectate prin intermediul supravegherii video în incintele Clinicii Sante (reglementate prin POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO DE SUPRAVEGHERE)
 • Persoanele fizice , colaboratorilor sau potențiali colaboratori
 • Candidaților pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/funcție, oraș, CV (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus față de cele menționate anterior, respectiv: imagine, formare profesională, informații privind actualul loc de muncă) Reglementate prin PROCEDURA DE RECRUTARE, SELECŢIE ŞI ANGAJARE A PERSONALULUI).
 • Persoanelor de contact ale colaboratorilor / potențialilor colaboratori, cum ar fi, în contextul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale cu aceștia: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcție reprezentant și/sau persoana de contact.

3.  Temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

Temeiul pentru prelucrarea datelor dvs. personale este unul legal, prelucrarea fiind necesara pentru furnizarea investigațiilor pe care dvs. doriți să le faceți în cadrul Clinicii Sante sau pentru  derularea/încheierea și executarea unui contract la care sunteți parte sau pe care angajatorul dvs. a înțeles să îl deruleze cu Clinica Sante .

Înafara scopului pentru care au fost preluate, datele dv. pot fi prelucrate și din necesitatea de a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ce de exemplu în cazul raportărilor cu autoritățile competente în domeniul sănătății, la derularea eventualelor controale derulate de către autoritățile legale, în cazul cerințelor contabile etc .
Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de către Clinica Sante si/sau firmele partenere.

În cazul în care se întâmplă ca un client să ofere în mod voluntar mai multe informații (cum ar fi copii ale unor documente de identitate, date despre terțe persoane), acestea sunt șterse imediat iar informațiile colectate vor fi folosite doar în scopul derulării actului medical/furnizării serviciului medical.

Datele nu sunt folosite în alte scopuri, nici măcar în comunicările comerciale. Încercam să ne limitam prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare și frecvența care sunt necesare pentru scopurile procesării și pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

În funcție de categoria din care fac parte persoanele vizate și interacțiunea acestora cu Clinica Sante, prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza următoarelor scopuri și temeiuri:

 1. În cazul vizitatorilor Site-ului, 
  1. Temeiul prelucrării: interes legitim.

Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul formularelor de sugestii, solicitare informații suplimentare, contact și/sau reclamații de pe Site

 1. Temeiul prelucrării: consimțământul, executarea contractului sau interesul legitim

Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul www.clinica-sante.ro.

 • În cazul Pacienților
  • Temeiul prelucrării: Obligație legală
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale;
 • arhivarea documentelor potrivit dispozițiilor legale conform „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”;
 • soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau organelor de control;
 • conformarea cu normele aplicabile în Clinica Sante, inclusiv în domeniul sănătății, precum și conformarea cu prevederile standardelor naționale privind cerințele pentru calitate și competență pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • asigurarea securității în incintele Clinicii Sante conform  POLITICII DE SECURITATE A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO DE SUPRAVEGHERE).
  • Temeiul prelucrării: Executarea unui contract
 • executarea contractelor privind efectuarea analizelor de laborator, transmiterea rezultatelor;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienți;
 • gestionarea cererilor/reclamațiilor primite în legătură cu derularea contractului;
 • în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.
  • Temeiul prelucrării: Consimțământ
 • în vederea transmiterii prin email a rezultatelor analizelor medicale.
  (i)Acordul dumneavoastră privind prelucrarea datelor de contact (număr de telefon, Email ) poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

(ii)Notă2: Pentru anumite activități de prelucrare, temeiul legal îl poate reprezenta o obligație legală

 • In cazul Reprezentanților legali / Aparținători / Împuterniciți
  • Temeiul prelucrării: Obligație legală
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale;
 • arhivarea documentelor potrivit dispozițiilor legale conform „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”;
 • soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau organelor de control;
 • conformarea cu normele aplicabile în Clinica Sante, inclusiv în domeniul sănătății, precum și conformarea cu prevederile standardelor naționale privind cerințele pentru calitate și competență pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • asigurarea securității în incintele Clinicii Sante conform  POLITICII DE SECURITATE A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO DE SUPRAVEGHERE).
  • Temeiul prelucrării: Executarea unui contract
 • executarea contractelor privind efectuarea analizelor de laborator, transmiterea rezultatelor;
 • în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienți;
 • gestionarea cererilor/reclamațiilor primite în legătură cu derularea contractului;
 • în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.
  • Temeiul prelucrării: Consimțământ
 • în vederea transmiterii prin email a rezultatelor analizelor medicale.
  (i)Acordul dumneavoastră privind prelucrarea datelor de contact (număr de telefon, Email ) poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

(ii)Notă2: Pentru anumite activități de prelucrare, temeiul legal îl poate reprezenta o obligație legală

 • În cazul Medicilor
  • Temeiul prelucrării: Obligație legală
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale;
 • arhivarea documentelor potrivit dispozițiilor legale conform „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”;
 • soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau organelor de control;
 • conformarea cu normele aplicabile în Clinica Sante, inclusiv în domeniul sănătății, precum și conformarea cu prevederile standardelor naționale privind cerințele pentru calitate și competență pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale.
  • Temeiul prelucrării: Executarea unui contract
 • transmiterea rezultatelor online către Medicii
 • realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate de către Clinica Sante
 • În cazul Asistenților externi
  • Temeiul prelucrării: Obligație legală
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
 • arhivarea documentelor potrivit dispozițiilor legale conform „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”;
 • soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau organelor de control;
 • conformarea cu normele aplicabile în Clinica Sante, inclusiv în domeniul sănătății, precum și conformarea cu prevederile standardelor naționale privind cerințele pentru calitate și competență pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • prestarea serviciilor medicale oferite de Clinica Sante, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale.
  • Temeiul prelucrării: Interes Legitim
 • constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale Clinicii Sante în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
 • În cazul Candidații pentru angajare
  • Temeiul prelucrării: Executarea unui contract
 • În vederea efectuării demersurilor necesare încheierii unui contract
 • desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Clinicii Sante;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamații, sugestii.
 • arhivarea documentelor potrivit dispozițiilor legale conform „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”
  • Temeiul prelucrării: Consimțământ
 • desfășurarea activităților de recrutare ulterioare pentru alte posturi vacante în cadrul Clinicii Sante față de cele pentru care ați aplicat inițial;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamații, sugestii.
 • In cazul persoanelor de contact ale colaboratorilor/ potențialilor colaboratori
  • Temeiul prelucrării: Obligație legală
 • îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale;
 • arhivarea documentelor potrivit dispozițiilor legale conform „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”;
 • soluționarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal;
 • gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau organelor de control;
 • conformarea cu normele aplicabile în Clinica Sante, inclusiv în domeniul sănătății, precum și conformarea cu prevederile standardelor naționale privind cerințele pentru calitate și competență pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
 • asigurarea securității în incintele Clinicii Sante conform  POLITICII DE SECURITATE A PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRIN MIJLOACE VIDEO DE SUPRAVEGHERE).
  • Temeiul prelucrării: Interes legitim
 • inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu partenerii colaboratori/potențiali colaboratori ai Clinicii Sante;
 • gestionarea oricăror altor cereri, reclamații, sugestii.

4.  Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

Clinica Sante nu prelucrează datele în mod excesiv, nu externalizează către terți neautorizați accesul la acestea, nu derulează campanii de marketing direct. Prelucrarea datelor cu caracter personal de Clinica Sante se dorește a fi făcută doar în scopul în care datele dv. au fost preluate, fără a fi prelucrate și pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate. Dacă totuși acest lucru se va întâmpla, înțelegem să vă anunțăm direct, iar daca acest lucru nu va fi posibil, anunțul se va face prin intermediul site-ul companiei.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Clinica Sante poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 1. persoana vizată și/ sau reprezentanții săi legali;
 2. medicul trimițător și alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienților);
 3. reprezentanții Clinicii Sante;
 4. partenerii contractuali și anume, laboratoarele de analize colaboratoare, procesatorii de plăți, clinicile medicale, spitale, firme de asigurări, furnizori de servicii medicale, alți parteneri Corporații (în situația partenerilor corporație care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimțământ expres din partea pacientului);
 5. alți furnizori de servicii și bunuri implicați în derularea activităților Clinicii Sante (cum ar fi consultanții externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal;
 6. autorități judecătorești sau alte autorități publice de orice tip, organizații internaționale.

5.  Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Clinica Sante va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare, precum și în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligația de arhivare.
De asemenea, datele vor fi stocate potrivit „Procedurii privind activitatea de arhivare și asigurare a securității și confidențialității documentelor printate”, care stabilesc durate de păstrare a datelor.

6.  Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul României, Clinica Sante nu transfera datele dvs. personale în țari din afara UE și SEE, ori către o organizație internațională.
In funcție de scopul pentru care ne-ați furnizat datele dv. acestea pot fi accesate de către diverse departamente : contabilitate, vânzări, resurse umane, laborator, Casele de Asigurări de Sănătate  Județene sau cea Națională, fiind stocate doar pe teritoriul României.Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise sau un temei legal.

Daca în viitor va vom dezvălui datele personale unui alt destinatar, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor în mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informațiile necesare.

7.  Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Clinica Sante acordă o importanță deosebită confidențialității și securității Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare din prezenta Politică de confidențialitate. În acest sens, Clinica Sante implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate și operațiunilor de prelucrare.

Ne asigurăm că personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigură a datelor cu caracter personal. Controlăm accesul la datele personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot accesa aceste date și organizam sesiuni interne de discuții în legătura cu protecția datelor cu caracter personal.

Ne asiguram ca accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și ca prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale.

8.  Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție Clinica Sante.

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale. Daca veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale (de exemplu raportarea cu /către CAS, CNAS, psihiatrie, contabilitate etc.), aceasta prelucrare va continua. Dacă exercitați acest drept înainte de accesarea serviciilor medicale în cadrul sistemului propriu, o astfel de obiecție va duce la imposibilitatea de a vă furniza serviciile noastre, deoarece fără a vă identifica în mod real nu puteți accesa serviciile din cadrul Clinicii Sante

Cu toate că , Clinica Sante cere acordul pentru prelucrarea anumitor date cu caracter personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situații, Clinica Sante poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

9.  Drepturile Persoanei Vizate

În ceea ce privește prelucrările datelor cu caracter personal indicate în prezenta Politică de confidențialitate, fiecare persoana vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi un conținut minim de informații cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Clinica Sante, în conformitate cu cerințele legale;
 • dreptul de acces la date – dreptul de a obține de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere și în condițiile stabilite de legislație, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusive prin furnizarea unei declarații suplimentare;
 • dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
 • dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Clinica Sante către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul de opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația să particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrare automată, inclusive crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – pentru exercitarea și apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în materie, fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa justiției.
 • dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Este foarte important și vă comunicam pe această cale că doar titularul, reprezentanții legali ai pacienților minori (părinte, tutore sau curator, aparținători legali) sau persoanele împuternicite de titular la întocmirea comenzii de analize au acces la investigațiile medicale efectuate de titular în cadrul Clinicii Sante.
În situația în care sunteți în imposibilitatea de a vă prezenta personal la unul din centrele Clinicii Sante pentru a formula o solicitare în acest sens, vă rugam ca persoana desemnata de dvs. să aibă o procură valabilă în acest scop, în caz contrar nu va putea primi informațiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate în calcul iar istoricul medical sau investigațiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate în calcul de către Clinica Sante. 

În cazul în care vă confirmăm faptul că vă procesam datele personale, veți primi acces la acestea, daca solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă solicitați o astfel de copie.

În acest caz, veți fi anunțat de către angajații Clinicii Sante ca datele dvs. nu sunt procesate și nu veți putea accesa serviciile medicale în cadrul Clinica Sante. Nicio rambursare a eventualelor costuri achitate nu va fi aplicabila.

Puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la protecția datelor dvs. personale la adresa de e-mail dpo@clinica-sante.ro

Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicați sau, în absența unei indicații exprese, la adresa utilizată pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica eventuala întârziere.
Daca intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata la aceeași adresa web. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă puteți adresa cu o solicitare la:

 • La toate punctele de lucru și laboratoarele Clinicii Sante

Adresa sediu: Str. Ion Băieșu, Bl. C3, Ap. 2, BUZĂU, Jud. Buzău, Romania

Coordonate de contact:

Site               : www.clinica-Sante.ro

Email             : dpo@clinica-sante.ro

 • La Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa sediu: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Coordonate de contact:

Site               : dataprotection.ro,
Email             : anspdcp@dataprotection.ro

Telefon         : +40.318.059.211, +40.318.059.212

Call Center:

*8787 sau 0376.448.099

(L-V: 7:00 - 23:00, S: 8:00 - 16:00)

Magazin online:
Sari la conținut